چرا از این به بعد باید به بهداشت دهان و دندان بیشتر اهمیت بدهیم؟